מאת רו"ח מוסא מושיק ג'ריס    www.utax.co.il

החל מיום 1/9/2012 צפוי שיעור המע"מ לעלות מ- 16% ל-17% ובמאמר זה נסביר על שיעור המע"מ שיחול בהתייחס לסוגים שונים של עסקאות. כאמור, החל מיום 1/9/2012 כל עסקה תחויב במע"מ בשיעור 17% במידה ומועד החיוב במס בגינה הינו לאחר 1/9/2012.

מה זה "מועד החיוב במס" ?

1.מכירת טובין:

מועד החיוב במס במכר טובין הוא במועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:

1) לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה-1/9/2012 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16%.

2) לגבי טובין שנמסרו ביום 1/9/2012 ואילך תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.

3) כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה או את חלקה לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לאחר ה-1/9/2012, יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 17%, זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני המועד הקבוע בחוק. במקרה כזה, על העוסק להוציא חשבונית משלימה.

 2. החיוב במס ושיעור המס בעסקאות מקרקעין

המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין (טאבו) על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם. לפיכך:

1) לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל-1/9/2012, יחויב כל תשלום שיבוצע עד ה-1/9/2012 במס בשיעור 16%. כל תשלום שיבוצע החל מיום 1/9/2012 ואילך יחויב במס בשיעור 17%.

2) מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה-1/9/2012 יחויבו במס בשיעור 16% על מלוא מחיר העסקה גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.

3.החיוב במס ושיעור המס במתן שירותים אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן

החיוב במע"מ יקבע לפי מועד מתן השירות בפועל:

1) שירות שניתן לפני 1/9/2012 יחויב במע"מ בשיעור של 16%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר 1/9/2012.

2) שירות שניתן ביום 1/9/2012 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

4. החיוב במס ושיעור המס בעסקאות שחל עליהן חיוב במס על בסיס מזומן

בעסקאות שמועד החיוב במס לגביהן הוא על בסיס מזומן, שיעור המס שיחול הוא בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום. לפיכך, כל סכום שישולם מיום ה-1/9/2012 יחויב במע"מ בשיעור 17%.

מאידך, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה-1/9/2012 יחויב במע"מ בשיעור 16%.

5. הוצאת חשבונית

ניתן להוציא חשבונית מס לפני המועד הקבוע בחוק. אך אין בכך כדי לשנות את שיעור המס אשר יחול על העסקה במועד הקבוע עפ"י החוק.

לפיכך, במקרים בהם הוצאה חשבונית לפני המועד הקבוע בחוק, ושולם מע"מ בשיעור של 16%, בעוד שמועד מסירת הטובין, מתן השירות ו/או קבלת התמורה (לפי העניין) יחול לאחר ה-1/9/2012, על המוכר להוציא חשבונית משלימה לפי שיעור 17% ולדווח על ההפרש בהתאם.

יש להדגיש כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא מועד הוצאת החשבונית.

6. הודעת זיכוי

הודעת זיכוי באה לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.

אי לכך, הודעת זיכוי הבאה תוצא לפי שיעור המע"מ ששולם בחשבונית המקורית שבגינה יוצא הזיכוי. וללא קשר למועד הוצאת החשבונית.

הכותב הוא מוסא מושיק ג'ריס, רו"ח,  טל':   04-8490070

אין מאמר זה מהווה תחליף לקבלת יעוץ מרואה חשבון.

ניתן להפנות שאלות למייל: cpa@utax.co.il

לאתר החברה:  www.utax.co.il

image003

לוגו החברה

כלים

 מאת רו"ח מוסא מושיק ג'ריס    www.utax.co.il

החל מיום 1/9/2012 צפוי שיעור המע"מ לעלות מ- 16% ל-17% ובמאמר זה נסביר על שיעור המע"מ שיחול בהתייחס לסוגים שונים של עסקאות. כאמור, החל מיום 1/9/2012 כל עסקה תחויב במע"מ בשיעור 17% במידה ומועד החיוב במס בגינה הינו לאחר 1/9/2012.

מה זה "מועד החיוב במס" ?

1.מכירת טובין:

מועד החיוב במס במכר טובין הוא במועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:

1) לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה-1/9/2012 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16%.

2) לגבי טובין שנמסרו ביום 1/9/2012 ואילך תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.

3) כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה או את חלקה לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לאחר ה-1/9/2012, יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 17%, זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני המועד הקבוע בחוק. במקרה כזה, על העוסק להוציא חשבונית משלימה.

 2. החיוב במס ושיעור המס בעסקאות מקרקעין

המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין (טאבו) על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם. לפיכך:

1) לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל-1/9/2012, יחויב כל תשלום שיבוצע עד ה-1/9/2012 במס בשיעור 16%. כל תשלום שיבוצע החל מיום 1/9/2012 ואילך יחויב במס בשיעור 17%.

2) מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה-1/9/2012 יחויבו במס בשיעור 16% על מלוא מחיר העסקה גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.

3.החיוב במס ושיעור המס במתן שירותים אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן

החיוב במע"מ יקבע לפי מועד מתן השירות בפועל:

1) שירות שניתן לפני 1/9/2012 יחויב במע"מ בשיעור של 16%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר 1/9/2012.

2) שירות שניתן ביום 1/9/2012 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

4. החיוב במס ושיעור המס בעסקאות שחל עליהן חיוב במס על בסיס מזומן

בעסקאות שמועד החיוב במס לגביהן הוא על בסיס מזומן, שיעור המס שיחול הוא בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום. לפיכך, כל סכום שישולם מיום ה-1/9/2012 יחויב במע"מ בשיעור 17%.

מאידך, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה-1/9/2012 יחויב במע"מ בשיעור 16%.

5. הוצאת חשבונית

ניתן להוציא חשבונית מס לפני המועד הקבוע בחוק. אך אין בכך כדי לשנות את שיעור המס אשר יחול על העסקה במועד הקבוע עפ"י החוק.

לפיכך, במקרים בהם הוצאה חשבונית לפני המועד הקבוע בחוק, ושולם מע"מ בשיעור של 16%, בעוד שמועד מסירת הטובין, מתן השירות ו/או קבלת התמורה (לפי העניין) יחול לאחר ה-1/9/2012, על המוכר להוציא חשבונית משלימה לפי שיעור 17% ולדווח על ההפרש בהתאם.

יש להדגיש כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא מועד הוצאת החשבונית.

6. הודעת זיכוי

הודעת זיכוי באה לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.

אי לכך, הודעת זיכוי הבאה תוצא לפי שיעור המע"מ ששולם בחשבונית המקורית שבגינה יוצא הזיכוי. וללא קשר למועד הוצאת החשבונית.

הכותב הוא מוסא מושיק ג'ריס, רו"ח,  טל':   04-8490070

אין מאמר זה מהווה תחליף לקבלת יעוץ מרואה חשבון.

ניתן להפנות שאלות למייל: cpa@utax.co.il

לאתר החברה:  www.utax.co.il

image003

לוגו החברה

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS