__copy_copy_copy_copy

לאור הפרסומים על מסקנות ועדת קדמי ראוי להסתכל על התמורות שחלו על שוק המזון הישראלי. נראה כאילו הועדה לא הבינה עד הסוף את מצב השוק ומסקנותיה אינן עמוקות ורחבות מספיק על מנת לפתור את הבעיות המורכבות של השוק. בחלק מהמסקנות היא שוגה בניתוח השוק וחלקן אינן ישימות

קרא עוד...

בפתחה של שנת 2011 בכל הקשור לפעילות העסקית של חברות ועסקים בינוניים וקטנים הבשורה והמגמה אשר מתגבשת בכל הקשור לשימור וטיפוח לקוחות, מבוססת על קורולציה במסגרתה בעלי עסקים וחברות משלבים כוחות ולצד אינטרסים משותפים יוצרים ויוזמים שיתופי פעולה כאשר המטרה המשותפת היא הרחבת הפעילות העסקית והגברת המכירות באופן משמעותי

קרא עוד...